text.skipToContent text.skipToNavigation

25% korting op MC55W en MCK55W met kortingscode POLLEN25

B2C - Algemene verkoopvoorwaarden van Daikin Airconditioning Belgium N.V. (goederen en diensten)
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de "Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing op alle online verkoop van goederen
en/of diensten, via deze mobiele applicatie, webapplicatie of softwareapplicatie ("Applicatie") door Daikin Airconditioning
Belgium N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in de Zandvoordestraat 300,
8400 Oostende, België, houder van btw-nummer BE 0422.832.403 en ingeschreven in het RPR van Oostende, België (de
"Verkoper") aan zijn klanten (de "Klant" of "U/Uw").
1. Aanvaarding van de Verkoopvoorwaarden
De Klant bevestigt deze Verkoopvoorwaarden in zijn geheel te hebben gelezen en aanvaard alvorens een bestelling te
plaatsen. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van goederen en/of diensten en op alle
overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot de goederen en/of diensten waarop deze
Verkoopvoorwaarden betrekking hebben.
2. Bestellingen
Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de Klant dat hij deze Verkoopvoorwaarden begrijpt en aanvaardt.
De overeenkomst tussen Verkoper en Klant over de verkoop op grond van deze Verkoopvoorwaarden (“Contract”) tussen
Verkoper en Klant komt pas tot stand na ontvangst door de Klant van een bevestigingsmail door de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om voorafbetaling te eisen alvorens een bestelling te aanvaarden. De Verkoper
behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren vóór volledige betaling door de Klant op redelijke gronden
(zoals, maar niet beperkt tot, het feit dat de betreffende goederen niet langer op voorraad zijn of de dienst niet meer
beschikbaar is).
3. Herroepingsrecht
3. 1. A. Goederen
De Klant heeft het recht om gedurende een periode van 14 dagen het Contract voor de verkoop van goederen zonder opgave
van redenen en zonder kosten te herroepen.
Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde (anders dan de
vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt of:
- indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, op de dag waarop
de Klant of een door de Klant aangewezen derde (anders dan de vervoerder), het laatste goed fysiek in bezit krijgt;
- indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, op de dag waarop de Klant of een door
de Klant aangewezen derde (anders dan de vervoerder), de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt;
- in het geval van Contracten voor een regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, op de dag
waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (anders dan de vervoerder), het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op:
- de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
- Contracten waarbij de Klant specifiek heeft verzocht om een bezoek van de handelaar voor het uitvoeren van dringende
reparaties of onderhoud. Wanneer de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet
expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het
onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende goederen of diensten van
toepassing.
Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht kan de Klant ofwel:
- het modelformulier voor herroeping gebruiken; ofwel
- een andere ondubbelzinnige verklaring geven waarin hij verklaart het Contract te herroepen.
Over het retourneren van de goederen en de kosten van het herroepingsrecht:
- goederen die niet door een vakman moeten worden geïnstalleerd en/of die per post kunnen worden geretourneerd: deze
goederen moeten worden geretourneerd (zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de
dag waarop de Klant zijn beslissing tot herroeping van het Contract heeft meegedeeld) aan de Verkoper op kosten van de
Klant naar het volgende postadres: Avenue Franklin 1b, B-1300 WAVRE;
- goederen die door een vakman moeten worden geïnstalleerd en/of die niet per post kunnen worden geretourneerd: na
mededeling van de beslissing om het Contract te herroepen, wordt een afspraak gemaakt om de goederen op te halen. Een
bedrag van 75 EUR per pallet moet door de Klant worden betaald voor de retourkosten.
3.1. B. Diensten
De Klant heeft het recht om gedurende een periode van 14 dagen na afsluiten van het Contract zonder opgave van redenen en
zonder kosten de diensten te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing:
- na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Verkoper het Contract volledig heeft
uitgevoerd; en
- voor Contracten waarbij de Klant specifiek heeft verzocht om een bezoek van de Verkoper voor het uitvoeren van
dringende reparaties of onderhoud. Wanneer de Verkoper bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de
Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om
het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende goederen of diensten van
toepassing.
Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht kan de Klant ofwel:
- het modelformulier voor herroeping gebruiken; ofwel
- een andere ondubbelzinnige verklaring geven waarin hij verklaart het Contract te herroepen.
Indien de Klant uitdrukkelijk heeft verzocht om de levering van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn en later
zijn herroepingsrecht uitoefent, zal de Klant aan de Verkoper een bedrag betalen dat evenredig is aan hetgeen is geleverd
tot het moment dat de Klant de Verkoper op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht, in
vergelijking met de volledige dekking van het Contract. Het evenredige bedrag dat de Klant aan de Verkoper moet betalen
wordt berekend op basis van de totale prijs die is vastgelegd in het Contract. Wanneer de totale prijs excessief is, wordt het
evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het geleverde.
3. 2 Vergoeding met betrekking tot Goederen en Diensten
De Verkoper vergoedt alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, voor zover van toepassing, de leveringskosten, zonder
onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd van de beslissing
van de Klant om het Contract te herroepen. De terugbetaling gebeurt onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als
hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander
betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag
hebben.
Behoudens wanneer de Verkoper heeft aangeboden de goederen zelf op te halen, mag de Verkoper wachten met de
terugbetaling totdat hij de goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft
teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De Klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de
goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken
en de werking van de goederen vast te stellen.
4. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen en/of diensten in rekening gebracht tegen de prijzen die
tijdens het bestelproces worden vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en alle andere
belastingen (inclusief douanebelastingen, indien van toepassing) die door de Klant moeten worden betaald. Indien bezorg-,
reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld tijdens het bestelproces binnen
de Applicatie. Voor verzendingen naar landen buiten België kunnen extra portokosten in rekening worden gebracht.
5. Leveringstermijn
Leveringstermijnen die worden vermeld in de Applicatie of in de bevestiging van de bestelling zijn indicatief. De levering vindt
plaats uiterlijk 30 dagen na het sluiten van het Contract en in elk geval binnen de leveringstermijnen die zijn voorzien in de
Applicatie en die door de Klant bij de bestelling zijn aanvaard.
Wanneer de Klant de goederen niet ophaalt of niet toestaat dat een dienst wordt uitgevoerd op het moment van de eerste
geplande levering, zal de Verkoper ofwel:
- een schriftelijke mededeling in de mailbox van de Klant achterlaten waarin wordt vermeld waar en wanneer de Klant de
bestelde goederen kan afhalen (“Pick up Point”);
- een schriftelijke mededeling in de mailbox van de Klant achterlaten waarin wordt vermeld wanneer een tweede levering van
de goederen of uitvoering van de dienst zal plaatsvinden;
- contact opnemen met de Klant om een nieuwe levering of uitvoering van de dienst in te plannen.
De kosten verbonden aan het organiseren van een tweede levering of uitvoeren van de dienst worden aan de Klant
gefactureerd.
Indien de Klant zonder geldige reden de levering van de goederen of de uitvoering van de dienst weigert, de goederen niet
binnen de door de Verkoper gestelde termijn bij het Pick-up Point ophaalt, of de goederen niet ophaalt of de uitvoering van
de dienst niet toestaat op het moment van de tweede geplande levering, heeft de Verkoper het recht om het Contract te
beëindigen en de door de Klant betaalde bedragen terug te betalen (minus eventuele kosten die Daikin heeft gemaakt als
gevolg van het gedrag van de Klant, zoals kosten voor het organiseren van een tweede levering) binnen 60 dagen.
6. Verminderen
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant op het moment dat de Klant of een door de Klant
aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. De Verkoper kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige schade die zou kunnen ontstaan tijdens het transport van de goederen wanneer de Klant
verantwoordelijk is voor het transport en de vervoerder zelf heeft gekozen.
7. Informatie
Alle technische informatie in de Applicatie, de catalogi, prospectussen en elk ander drukwerk van de Verkoper over de
goederen en/of diensten is louter indicatief. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of
foutieve interpretaties door de Klant.
8. Overmacht
Gevallen van overmacht zijn die gebeurtenissen die zich voordoen na het sluiten van het Contract, die niet konden worden
voorkomen of gecontroleerd door de Verkoper en de uitvoering ervan onmogelijk maken, zoals, maar niet beperkt tot,
algemene arbeidsonrust zoals staking, lock-outs en bezetting van fabrieken en gebouwen; uitval van een nutsvoorziening of
transport- of telecommunicatienetwerk; calamiteiten; oorlog, oproer, burgerlijke onrust; terroristische daden; epidemieën,
pandemieën, quarantaine, naleving van een wet of overheidsbevel, regel, regulering of richtgeving; explosie, brand,
vernietiging van apparatuur, fabrieken en machines; natuurrampen (zoals, maar niet beperkt tot hevige storm, cycloon,
tyfoon, orkaan, tornado, aardbeving, vulkanische activiteit, tsunami, overstroming).
9. Eigendomsvoorbehoud
De verkochte goederen en/of diensten blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs.
10. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, moeten alle betalingen gebeuren in EURO via één van de tijdens het bestelproces in de
Applicatie beschreven betaalmethodes.
11. Klachten, garantie en aansprakelijkheidsbeperking
Alle klachten moeten worden gericht aan:
e-mail:
logistics@daikin.be
adres:
Daikin Airconditioning Belgium NV
Avenue Franklin 1b
B-1300 WAVRE
De goederen vallen onder de wettelijke garantie van twee jaar. Indien een gebrek wordt ontdekt, dient de Klant de Verkoper
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Verkoper niet
aansprakelijk voor vergoeding van de vervangingskosten of voor enige andere gevolg- of indirecte schade. Bij het indienen
van een beroep op de garantie zal de Klant de door de Verkoper gevraagde bewijsstukken overleggen.
De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld (voor zover wettelijk toegestaan) voor persoonlijk letsel of schade
aan goederen of eigendommen, productie- of winstderving of enig ander verlies, ongeacht de oorzaak.
Indien, ondanks de vorige paragraaf, blijkt dat Verkoper tot op zekere hoogte aansprakelijk kan worden gesteld, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de aan de Klant verkochte producten, onverminderd de rechten van de Klant
die voortvloeien uit het consumentenrecht.
12. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid
Deze Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief
bevoegd voor alle geschillen die betrekking hebben op of verband houden met deze Verkoopvoorwaarden, onverminderd
de rechten van de Klant die voortvloeien uit het toepasselijke consumentenrecht. De Verkoper behoudt zich niettemin het
recht voor om elk geschil met de Klant voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats van de Klant.
13. Verklaring van afstand
Elk verzuim om actie te ondernemen tegen uw schending van het Contract of om de bepalingen vervat in de bestelling van de
Klant of in enig ander document of aankondiging van de Klant te verwerpen, kan niet worden geïnterpreteerd als
aanvaarding van deze bepalingen of als een verklaring van afstand van deze Verkoopvoorwaarden. Evenzo kan het niet
uitoefenen of afdwingen van enig recht of claim onder deze Verkoopvoorwaarden niet worden geïnterpreteerd als een
(toekomstige) afstand van dat recht of die claim.
14. Scheidbaarheid
Mocht een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zijn, dan zal alleen deze bepaling niet meer van
toepassing zijn en blijft de geldigheid van alle andere bepalingen onaangetast. De nietige, onwettige of ongeldige bepaling
zal worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de Verkoper en de Klant het dichtst benadert.
15. Minderjarigen
Wij verkopen geen producten voor aankoop door kinderen. Wij verkopen kinderproducten voor aankoop door volwassenen. Als
U jonger bent dan 18 jaar, mag U enkel aankopen doen via onze Applicatie met tussenkomst van een ouder of voogd.
16. Contactgegevens

Hou er rekening mee dat uw kredietkaart gedebiteerd wordt met onmiddelijke ingang/direct na de aankoop.
e-mail:
logistics@daikin.be
tel:
+32 (0)9 244 66 46
adres:
Daikin Airconditioning Belgium NV
Avenue Franklin 1b
B-1300 WAVRE

Vergelijk Producten